Warunki korzystania z serwisu

1. Informacje ogólne

Dokument ten, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne warunki korzystania z serwisów internetowych: www.digitalalbum.pl, www.digitalgift.pl, www.efotoksiazka.pl , www.efoto.com.pl będących własnością firmy Laboratorium i Sklepy Foto Lab Stanisław Bryg z siedzibą w Mielcu ul. Wojska Polskiego 3 zarejestrowanej w spisie ewidencji gospodarczej w Mielcu pod nr 3738 Regon: 690041929, NIP: PL8171010920 zwanej dalej Serwisem lub Serwisami.
Serwisy dostępne są publicznie, zarówno dla osób prywatnych jak i firm zwanych dalej ogólnie Użytkownikami.
Zastrzegamy sobie prawo i wyłączność do dokonywania wszelkich zmian dotyczących poniższych warunków i zastrzeżeń według naszego uznania, bez konieczności uprzedzania i powiadamiania użytkownika o nich, a wszystkie zaistniałe zmiany tych warunków i zastrzeżeń wchodzą w życie natychmiast po pojawieniu się na tych stronach internetowych. W razie ponownego skorzystania z wszelkich usług po tym jak zaistniały jakiekolwiek zmiany w warunkach i zastrzeżeniach, należy zaakceptować te zmienione warunki i zastrzeżenia, które następnie zostaną włączone do umowy zawartej pomiędzy użytkownikiem, a serwisami. Dlatego też zaleca się regularne zapoznawanie się z warunkami i zastrzeżeniami, za każdym razem, kiedy składa się nowe zamówienie na usługi.
Po zapoznaniu się z treścią poniższych warunków i zaakceptowaniu ich, proszę kliknąć przycisk "Akceptuję". Należy pamiętać, że brak lub odmowa akceptacji poniższych warunków wiąże się z niemożnością składania jakichkolwiek zamówień na usługi, które oferowane są na tych stronach internetowych.


2. Warunki korzystania z Serwisów

Warunkiem niezbędnym do skorzystania z Serwisów jest dokonanie w nich rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Użytkownik ustanawia również swój login i hasło którym potwierdza zamówienie. Podane w formularzu dane muszą być prawdziwe.
Użytkownik jest obowiązany niezwłocznie aktualizować zarejestrowane w Serwisach dane w przypadku każdej ich zmiany.
Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez Serwisy na warunkach określonych w dziale Ochrona prywatności niniejszego regulaminu.
Użytkownikowi nie wolno udostępniać swojego konta innym osobom. Niedopuszczalne są wszelkie próby ingerencji w konta innych Użytkowników.
Użytkownik składając zamówienie na produkty fotograficzne poświadcza i gwarantuje, że wszystkie szczegóły dotyczące jego osoby, rachunku z którego dokonuje płatności, a także kart kredytowych i debetowych są poprawne i są jego własnością.
Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za treść przesyłanych materiałów (w szczególności za ewentualne naruszenia praw autorskich).


3. Realizacja usługi, koszt produktu

Serwisy poprzez swoje programy, formularze zamówień umożliwiają użytkownikowi przesyłanie, ładowanie, wrzucanie obrazów graficznych, zdjęć, które później zgodnie z formularzem zamówienia - zostaną przez serwis przetworzone w fotoalbumy, fotoksiążki, zdjęcia, okładki, upominki fotograficzne lub inne produkty będące w ofercie wszystkich serwisów.
Po złożeniu zamówienia użytkownik otrzyma wiadomość e-mailem na adres skrzynki pocztowej, którą podał przy rejestracji otrzymując w treści informację o przesłaniu plików oraz szczegółach zamówienia.
Właściciel Serwisów zastrzega sobie możliwość wstrzymania lub anulowania złożonego zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności czasowo lub zupełnie uniemożliwiających realizację zamówienia, a także w razie wystąpienia wątpliwości związanych z treścią zamówienia. O zaistnieniu takiej sytuacji Serwisy zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym Użytkownika. W przypadku anulowania zamówienia, użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany drogą e-mail, a także zostaną mu zwrócone pieniądze, które wpłacił przy składaniu zamówienia.
Cena rzeczywista danego produktu, który został wybrany przez użytkownika, jest tą ceną, którą użytkownik zaakceptował w dniu i o czasie składania zamówienia pod warunkiem, że nie dopisał w uwagach zamówienia dodatkowych produktów bądź usług i wymagań co do swojego zamówienia. W takim przypadku do zaakceptowanej kwoty zostaną doliczone dodatkowe koszty zgodnie z informacją w uwagach zamówienia oraz koszt domyślnej lub wybranej opcji przesyłki. Wyżej wymieniona cena obejmuje także podatek VAT chyba, że wyraźnie została podana w którymś serwisie, cena netto produktu. W takim wypadku zostanie dodatkowo naliczony podatek Vat.
W przypadku transakcji wewnątrz wspólnotowych UE, kiedy kontrahenci posiadają ważny Europejski Nr Podatkowy wszystkie transakcje rozliczane są w cenach netto.
Ceny mogą ulegać zmianom w każdej chwili przed zaakceptowaniem danego zamówienia złożonego przez użytkownika. Serwisy będą dokładać wszelkich starań, aby ceny przedstawione na wszystkich stronach internetowych były dokładne, właściwe i obecnie obowiązujące.
Rozliczenie transakcji może się odbywać się następująco: płatność przelewem bankowym na konto Właściciela Serwisu, serwisy płatnicze: payU, Paypall, płatność przy odbiorze przesyłki (wysyłka za zaliczeniem) lub płatność gotówkowa na miejscu.
Użytkownik dokonuje wpłaty całej sumy zgodnie z ustalonymi zasadami w każdym serwisie lub bezpośrednimi ustaleniami z właścicielem Serwisu. Szczegółowe zasady podane są w warunkach szczegółowych każdego serwisu bądź programu, którego użytkownik używa.
Paragon fiskalny lub faktura VAT są wystawiane i dołączone do każdego zamówienia.


4. Dostawa

Produkty dostarczone zostaną zgodnie z wybraną opcją, a informację taką otrzyma Użytkownik po złożeniu zamówienia. Przewidziane są następujące formy dostawy: kurier GLS, DHL, poczta priorytetowa, poprzez kuriera zamówionego przez Użytkownika. Dokładne koszty dostawy podane są w każdym serwisie i uzależnione są od formy dostawy, wagi, wielkości i miejsca dostarczenia.
Serwisy dołożą wszelkich starań, aby dostarczyć Użytkownikowi zamówione produkty w jak najkrótszym czasie.
W przypadku braku spodziewanej dostawy produktów fotograficznych, należy niezwłocznie poinformować Serwis o zaistniałej sytuacji poprzez e-mail, w takim przypadku znajdziemy racjonalne rozwiązanie, aby to zamówienie dotarło do klienta.


5. Prawo konsumenta, reklamacje

Reklamacje produktów mogą zostać uwzględnione jedynie wtedy, jeśli posiadają widoczne wady oraz zostaną zgłoszone w ciągu 2 miesięcy od daty zakupu. Ustawowy termin przedawnienia roszczeń z tytułu wad produktów wynosi 24 miesięcy.
Podstawą do reklamacji mogą być jedynie wady techniczne, które powstały przy wykonywaniu produktu lub niezgodność wykonania z wypełnionym zamówieniem w formularzu, a zawartością przesyłki. Stosując najwyższe standardy kontroli i kalibracji procesu technologicznego naświetlania zdjęć dokładamy wszelkich starań, aby odwzorowanie barw na zdjęciach było jak najbardziej naturalne. Jednak ze względu na różnorodność monitorów i związane z tym różnice w wyświetlaniu kolorów oraz gusty i upodobania Klienta nie możemy zagwarantować 100% zgodności naświetlenia zdjęć, a co za tym idzie zażalenia z tego tytułu nie będą uwzględniane. Również wady powstałe na skutek małej rozdzielczości przesłanego pliku lub niedokładności w sformułowaniu treści zlecenia nie podlegają reklamacji.
W przypadku uzasadnionej reklamacji Serwis zobowiązuje się do bezpłatnego powtórzenia produktu, usługi jeżeli była wcześniej zapłacona. W przypadku powtórnej reklamacji reklamowanego wcześniej produktu, usługi klient ma prawo do odstąpienia od udzielonego wcześniej zlecenia i zwrotu pieniędzy.
Reklamowane produkty, należy dostarczyć osobiście do sklepu lub przesłać na własny koszt wraz z dowodem sprzedaży i specyfikacją zamówienia. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru przesyłki w obecności Spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z Dostarczycielem protokołu reklamacyjnego. W przypadku nieuwzględnionej reklamacji wszelkie koszty pokrywa Klient.
Serwis ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie pod warunkiem przestrzegania Regulaminu. Wszelkie roszczenia odszkodowawcze ograniczają się jedynie do wypadku dopuszczenia się przez Serwis naruszenia zasad Regulaminu przez rażące niedbalstwo. Wysokość odszkodowania nie może jednak w żadnym wypadku przekroczyć kosztów związanych z przesłaniem zamówienia przez Serwis.
Serwis zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia serwisu w celu konserwowania sprzętu. W tym przypadku użytkownicy zostaną o tym powiadomieni drogą elektroniczną.


6. Zobowiązania użytkownika

Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za bezpieczeństwo i użytkowanie hasłami i loginami wydanymi w związku z dostarczaniem usług. Użytkownik winien podjąć wszelkie kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności tych haseł i loginów podczas korzystania z usług, a także nie może dopuścić do sytuacji, w której inna osoba niż użytkownik bez pozwolenia Użytkownika będzie korzystać z oferowanych usług.
Użytkownik również zgadza się zaświadczyć, że wszystkie informacje podane podczas składania zamówienia na temat jego osoby, są autentyczne, a także, że nie korzysta on z naszych usług z zamiarem dokonania oszustwa bądź czynu niezgodnego z prawem, bądź też, z w celach komercyjnych (innym od tego, że składa on zamówienie).
Zakazane jest umieszczanie, ładownie i przesyłanie zdjęć bądź też innych treści i materiałów graficznych, które zawierałyby jakiekolwiek niepokojące, zagrażające zniesławiające lub bluźniercze, pornograficzne treści lub ukazywałyby jakiekolwiek przejawy pedofilii, rasizmu czy nieposzanowania dla innych wyznań religijnych. Zakazane są również obrazy, które ukazują bądź mogą wzbudzać nienawiść względem jakiejś osoby lub grupy lub są jakkolwiek przestępcze, obraźliwe, grożące, prześladowcze lub łamią obowiązujące prawo.
Użytkownikowi wolno przesyłać tylko takie obrazy, do których użytkownik ten posiada prawa autorskie (bądź, kiedy użytkownik otrzyma pozwolenie od autora obrazu na rozpowszechnianie i kopiowanie danego obrazu). Użytkownik musi również zagwarantować, że żaden z przesłanych obrazów, lub jego część w żaden sposób nie narusza praw autorskich, znaku handlowego, praw do projektu lub innej własności intelektualnej osoby trzeciej.
Serwis nie będzie sprawdzał zawartości przesyłanych przez użytkownika obrazów. Jednakże, jeśli którykolwiek z przesłanych przez użytkownika obrazów nie będą przestrzegały wymienionych warunków i zastrzeżeń, a w szczególności paragrafu 6.3, wtedy zdjęcia takie będą usuwane ze skutkiem natychmiastowym bez żadnych zobowiązań w stosunku do użytkownika, który przesłał zdjęcia o treści naruszającej prawa.
W przypadku, kiedy materiał przesłany przez użytkownika będzie naruszał wymienione warunki, będziemy mieli pełne prawo do współpracy z odpowiednimi organami porządku publicznego.
Użytkownik musi upewnić się i zagwarantować, że komputer, którego używa odpowiada w pełni wymaganiom technicznym potrzebnym do wrzucania plików z obrazami, a także, że obrazy, które przesyła, są wolne od wszelkich wirusów i innych kodów lub szyfrów o właściwościach zanieczyszczających i destrukcyjnych.
Posługiwanie się Internetem w trakcie ładowania obrazów jest w pełni na własne ryzyko Użytkownika i podlega wszelkim istniejącym odpowiednim prawom i regulacjom. Serwis nie będzie odpowiedzialny za żadne straty obrazów poniesione przez użytkownika na skutek dokonywanych przez niego operacji w sieci.
Użytkownik posługując się Internetem w celu załadowania, przesłania plików ze zdjęciami, dokonuje wszelkich operacji na własne ryzyko i tylko Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia systemowe jego własnego komputera i utraty danych w skutek ładowania takiego materiału.
Użytkownik zgadza się na zrekompensowanie i zabezpieczenie Serwisu od wszelkich kosztów, roszczeń, wydatków, kroków, postępowań prawnych na jakie naraził nas w trakcie niewłaściwego korzystania z naszych usług i naruszenia postanowień zawartych w paragrafie 5, oraz w przypadku pogwałcenia któregokolwiek z wymienionych warunków. W przypadku takiego naruszenia, użytkownik przyznaje i potwierdza, że zgadza się na rozwiązanie przez Serwis umowy z nim i anulowanie przez Serwis wszelkich oczekujących na zrealizowanie zamówień na produkty fotograficzne, które wcześniej złożył ten Użytkownik. Serwis zastrzega sobie również prawo do odmowy dostępu do usług w przyszłości Użytkownikowi, który naruszył którekolwiek z postanowień.


7. Ochrona prywatności

Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika są przetwarzane zgodnie Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim. Ochrona danych naszych klientów ma dla Serwisu najwyższy priorytet. Dlatego przestrzegamy wymogów ustawy o ochronie danych osobowych
Użytkownik ma możliwość wglądu i zmiany swoich danych osobowych zarejestrowanych w Serwisie który zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia skutecznej ochrony prywatności Użytkowników Serwisu.
Informacje przekazane przez Użytkownika podczas rejestracji oraz późniejszego korzystania z Serwisu wykorzystywane są w celach związanych z należytą realizacją zamówień składanych przez Użytkownika.
Do zgromadzonych w systemie danych jak też przekazanych w trakcie korzystania z Serwisu materiałów dostęp ma wyłącznie wąskie grono personelu odpowiedzialnego za funkcjonowanie Serwisu oraz wykonanie zleceń w laboratorium, w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień.
Dane osobowe, a w szczególności adres e-mail może zostać wykorzystany do przesyłania informacji na temat funkcjonowania Serwisu, a także ofert i informacji handlowych związanych z ofertą Serwisu do zarejestrowanych jego Użytkowników.
Użytkownik ma prawo zadeklarować, że nie życzy sobie otrzymywać informacji promocyjnych. Stosowna opcja dostępna jest w ustawieniach konta.
Materiały przekazane do realizacji zlecenia usuwane są z serwera po upływie 30 dni od daty przesłania ich na konto.
Złożenie przez Użytkownika zamówienia w Systemie należy rozumieć jako zawarcie jednorazowej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem na wykonanie usługi określonej w zamówieniu.
Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w świadczeniu usług lub niemożność ich wykonania wynikające z działania czynników niezależnych od Właściciela Serwisu, w tym w szczególności, lecz nie ograniczając do: strajków, awarii sieci telekomunikacyjnych lub systemów gateway innych firm, nieprawidłowości w funkcjonowaniu operatorów sieci publicznych, opóźnień powstałych w trakcie transportu, katastrof naturalnych i innych zdarzeń losowych. W przypadku zaistnienia opisanych powyżej okoliczności Serwis zobowiązuje się w najszybszym możliwym terminie poinformować Użytkownika o zaistniałym zdarzeniu i jego przyczynach.
Z uwagi na fakt, że realizacja zlecenia rozpoczyna się w momencie jego przyjęcia do realizacji, a także zważywszy, że jest to świadczenie o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z Ustawą z dnia 2.03 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz. U. nr 22 poz. 271, z późn. zm.).Wykonawca zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia serwisu w celu konserwowania sprzętu. W tym przypadku użytkownicy zostaną o tym powiadomieni drogą elektroniczną. Zakazuje się Klientom dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


8. Bezpieczeństwo i prawa autorskie

Serwis dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim obrazom i szczegółom kart kredytowych i debetowych, jakie zostały uzyskane od użytkownika podczas składania przez niego zmówienia.
Zawartość wszystkich stron internetowych należy do właściciela zwanego Serwisem; Serwis jest również właścicielem praw dotyczących programów graficznych Xpress i DG Krafter jest PXL Soft Copyright, Event Maker Album, Digitalgift i wszystkich końcówek tego programu. Wszystko to odnoszące się i związane z usługami świadczonymi przez Serwis jest chronione międzynarodowymi prawami autorskimi i innymi prawami własności intelektualnej.
Wszystkie produkty, nazwy i logo firmy wspomniane w związku ze świadczonymi usługami są znakami handlowymi lub nazwami handlowymi indywidualnych właścicieli włączając w to PXL Soft oraz AdigitalBook. Użytkownik może ładować i ściągać materiały jedynie w celu złożenia zamówienia na dany produkt fotograficzny. Jednakże użytkownik nie może pod żadnym pozorem modyfikować, kopiować, powielać, ponownie publikować, ładować, przesyłać, transmitować czy rozpowszechniać jakichkolwiek materiałów, a także nie może ściągać jakiegokolwiek materiału, wliczając w to, (ale nie ograniczając się do) tekst, grafikę, pliki wideo, wiadomości, skrypty, szyfry i/lub oprogramowanie bez naszej uprzedniej zgody.
Użytkownik lub fotograf - właściwy autor zdjęcia (przedstawiony na piśmie przez użytkownika) pozostaje przez cały czas posiadaczem praw autorskich do samych obrazów jak i produktów wykorzystujących je. Użytkownik przesyłając zdjęcia do Serwisu zgadza się na udzielenie Serwisu ograniczonego, w pełni opłaconego i wolnego od przyznawania tantiem pozwolenia bez praw do wyłączności na użytkowanie, modyfikowanie, publiczne demonstrowanie, powielanie i rozpowszechnianie takiego materiału przesłanego przez użytkownika jedynie na stronach Serwisu. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.


9. Inne

Niniejszy regulamin, automatycznie powoduje, że wszystkie poprzednie tracą ważność.

​​​​​​​
Back to Top